Regulamin

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA

Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.zegarki.pl jest: Mariusz Tołodziecki, ul. Szkolna 7A, 58-573 Piechowice, NIP: 611-105-75-90, REGON: 230399188, zarejestrowany przez Prezydenta m. Jelenia Góra w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 29502, dalej zwany Właścicielem.
 2. Sklep internetowy www.zegarki.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową zegarków oraz akcesorii na terenie Polski.
 3. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane w walucie polskiej.
 4. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie www.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

Oferta

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu www.zegarki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia. Wszystkie pomiary podane w opisie przedmiotu są długościami przybliżonymi i nie są podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Po dokonaniu zamówienia obowiązującą ceną produktu jest cena, za którą produkt został zamówiony, bez względu na późniejsze zmiany.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach dotyczących zamówionych przez niego produktów. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 4. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Zamówienie

 1. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stronie www.zegarki.pl podając swoje dane osobowe bądź dane firmy. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmian).
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.zegarki.pl.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 6. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient będzie informowany o stanie zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
  1. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
  2. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,
  3. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 8. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem 601429817, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zegarki.pl

Warunki dostawy

 1. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kuriera wynosi do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłek kurierskich), chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin.
 2. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie z pkt. 18 regulaminu, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 3. Zamówione towary będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia.
 4. Koszt dostawy w wysokości:
  1. 17,50 zł – do 10 kg, przy zamówieniach płatnych przelewem lub za pośrednictwem dotpay.pl zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu,
  2. 22,00 zł – do 10 kg, przy przesyłkach „za pobraniem”.

Reklamacje

 1. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem www.zegarki.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z dowodem zakupu, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będą uszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres:

  Mariusz Tołodziecki
  ul. Szkolna 7A,
  58-573 Piechowice

  Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zgłoszenie chęci zwrotu oraz odesłanie towaru musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 22 regulaminu zwrot zostanie przyjęty. W przypadku gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.

 4. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką razem z otrzymaną z nim fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:
  1. Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,
  2. Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy,
  3. Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty,
  4. Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.
 5. W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej odpowiadającej wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem, Właściciel zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji (Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub po wcześniejszych ustaleniach możemy zorganizować odbiór towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej).
 6. Sklep www.zegarki.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Formy płatności

 1. Opłatę za zamówiony towar można przelać na konto Właściciela o numerze: 21 1020 2124 0000 8902 0063 8064.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. Opłaty za pobraniem dokonuje się przy odbiorze przesyłki u kuriera.

Postanowienie końcowe

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego www.zegarki.pl przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 3. Rejestrując się w sklepie internetowym, Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 4. Rejestracja w sklepie jest równoznaczna z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych.
 5. Zebrane dane osobowe są administrowane przez www.zegarki.pl lub podmiot działający na rzecz tego sklepu i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w tym między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.
 8. Rejestrując się w sklepie www.zegarki.pl, Klient akceptuje niniejszy regulamin, zgadzając się na wykorzystanie przez sklep jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych.
 9. Cofnięcia zgody o której mowa w pkt. 40 Klient może dokonać poprzez wyrejestrowanie się z bazy danych Klientów www.zegarki.pl. W tym celu należy wysyłać maila na adres kontakt@zegarki.pl ze stosowną informacją. Po dokonaniu weryfikacji prawdziwości maila, następuje wyrejestrowanie z bazy Klientów. Wyrejestrowanie będzie równoznaczne z nieodwracalnym usunięciem Loginu i konta Klienta.
 10. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).
 11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.11.2014 r.